ارسال محصول در بازه ساعت ۱۲ تا ۲۲:۳۰ انجام می‌شود و در صورت خرید خارج زمان مذکور در اولین زمان در بازه مورد نظر ارسال می‌گردد.